ماااچو بده بیاد

برای زیستن دو قلب لازم است


بیان دیدگاه

بواری طور

دوست ندارم بواری طور باشم. همچین آنت طور زندگی کردن مراممه

Advertisements


بیان دیدگاه

کی به اینا گفته لیست بنویسن؟

این لیست رو داشتم می خوندم و هی شاخ بر شاخم افزوده می شد. چرا جان شیفته تو این لیست نبود؟ یا خانواده تیبو؟

ولی شاد گشتم وقتی افسانه گیل گمش, مثنوی و بوستان سعدی و هزارویکشب بینشون بود.