ماااچو بده بیاد

برای زیستن دو قلب لازم است


بیان دیدگاه

عمری دیرزیسته ایم ما و این نشود تا هستیم ما

دروازه‌های بسته

به ناگاه

فراز خواهدشد

دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد

لبان فراموشی به خنده باز خواهدشد

وبهار

درمعبری از غریو

تاشهر

خسته

پیش باز خواهدشد

سالی

آری

بی گاهان

نوروز

چنین آغاز خواهدشد

Advertisements