ماااچو بده بیاد

برای زیستن دو قلب لازم است


بیان دیدگاه

کی به اینا گفته لیست بنویسن؟

این لیست رو داشتم می خوندم و هی شاخ بر شاخم افزوده می شد. چرا جان شیفته تو این لیست نبود؟ یا خانواده تیبو؟

ولی شاد گشتم وقتی افسانه گیل گمش, مثنوی و بوستان سعدی و هزارویکشب بینشون بود.

Advertisements